ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА СПОРТ МОДЕЛ КЛУБ ГАБРОВОПОКАНАУВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА

Управителният съвет на „СПОРТ МОДЕЛ КЛУБ ГАБРОВО”, Ви кани на редовно Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 4.05.2018 година /петък/ от 18:00 часа, в седалището на сдружението, при следния дневен ред:
1. Отчет на Председателя на УС за дейността на сдружението през 2017 година и освобождаване на членовете на УС от отговорност.
2. Приемане на програма за дейността през 2018 година.
3. Разглеждане и приемане на Бюджет за 2018 година.
4. Обсъждане и вземане на решение за размера на членския внос за 2018 година.
5. Освобождаване на членовете на Управителния съвет Председателя му, поради изтичане на мандата им.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Председателя му за мандата им.
7. Избор на нов Управителен съвет.
8. Избор на Председател на Управителния съвет.
9. Вземане на решение за пререгистрация на Сдружението.
10. Разни.
Поканват се членовете на сдружението или техни упълномощени представители.
Материалите за заседанието по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението, както в седалището, така и на адрес гр. Габрово, ул. Орловска 29.